Právní náležitosti nákupu umění

Právnička Zuzana Valoušková nám poskytla několik cenných rad, které bychom měli brát v potaz při koupi uměleckého díla. Co neopomenout a čemu se naopak vyvarovat?

Před koupí díla

Nákup díla od samotného autora má nespornou výhodu v tom, že zde není pochyb ohledně autorství, které je zpravidla doloženo certifikátem pravosti. Na druhou stranu někteří umělci kladou na kupující požadavky, pokud jde o budoucí nakládání s dílem, typicky při jeho vystavování. V případě prodeje díla od jiného subjektu než samotného autora může být zásadní otázka jeho provenience, neboli původu. U hodnotnějších děl je dobré provést komplexní „prověrky“ ve spolupráci s renomovanými odborníky na dané období nebo konkrétního autora. Důležité je také důkladně prozkoumat stav díla i to, jakým způsobem s ním bylo zacházeno v minulosti. Při prodeji prostřednictvím galerie nebo zástupce autora je třeba se ujistit, že tyto subjekty mají oprávnění s dílem nakládat. Pokud nakupujeme od jiného sběratele, může mít význam manželský status prodávajícího a případný režim společného jmění manželů. Z opatrnosti proto doporučuji vyžádat si souhlas druhého manžela v písemné formě.

Smlouva o koupi

V případě cenných děl se vyplatí svěřit zpracování smluvní dokumentace obsahující adekvátní ochranu kupujícího advokátovi se zkušenostmi v oblasti autorského práva a umění. Do kupní smlouvy je vhodné začlenit určitá prohlášení a ujištění prodávajícího týkající se zejména právního titulu, autorství, provenience díla i oprávnění dílem disponovat. Kromě již zmíněného souhlasu manžela je také důležité se ubezpečit, že majitel není v insolvenci. Dále musí být stanovena kupní cena a způsob její úhrady – platba v hotovosti je zákonem omezena do výše 270 000 Kč. Na závěr je třeba ošetřit předání díla, včetně například rámování, dopravy či pojištění.

Vlastnické vs. autorské právo

Uzavřením kupní smlouvy dochází k převodu vlastnického práva k určitému dílu, což však neznamená, že jej může nový vlastník zcela libovolně užívat. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, má dílo sloužit pouze pro vlastní účely. Mezi osobnostní práva autora patří mimo jiné právo rozhodnout o zveřejnění svého díla, právo osobovat si autorství včetně rozhodnutí, zda a jakým způsobem má být autorství uvedeno, i právo na nedotknutelnost díla. Posledně zmíněné vymezuje právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla a dále právo na užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, respektive právo na takzvaný autorský dohled. Majetková práva autora přecházejí po smrti na dědice či jiné právní nástupce, osobnostní autorská práva jsou svázána pouze s osobou autora, jsou nepřevoditelná a jeho smrtí zanikají. Pokud má tedy kupující zájem dílo žijícího autora vystavovat nebo pronajímat k výstavě, měl by si ujednat licenci od autora.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit, pokud se prokáže podstatná vada předmětu koupě, například pokud jde o falzum. Je však povinen toto prodávajícímu oznámit neprodleně, jakmile tuto skutečnost zjistil, respektive zjistit měl a mohl. Posouzení toho, zda kupující uplatnil své právo včas, může záviset na různých okolnostech – jiná situace může být v případě, kdy se jedná o padělek zjevný, jiná za situace, kdy se například ani několik odborníků neshodne. Nepodstatným porušením kupní smlouvy jsou pak ostatní vady, které nejsou natolik zásadní, jako je například poškození či vady rámování. V těchto případech má kupující pouze právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zuzana Valoušková o této problematice detailněji hovořila na online lekci pro členy EduArt klubu. Zuzana nyní působí v advokátní kanceláři JŠK a má mimo jiné bohaté zkušenosti s právem v oblasti umění. Z jejích dosavadních zkušeností můžeme zmínit například poradenství současným umělcům, galeriím i umělcům v oblasti smluvního práva, autorského práva, prodeje a zápůjček či spolupráce s klienty v obchodních jednáních, příprava smluvní dokumentace, poradenství ohledně specifických rizik v rámci sběratelství či investic do umění.